คณะกรรมการกิติมศักดิ์
1. นายสุรพงษ์ กฤษเจริญ อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
2. นายสุเพชร ยอดตา อดีตรองผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
3. นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
3. นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
4. นางชวนทอง วัชรอาสน์ อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
5. นางกาญจนา ตรงเที่ยง อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
6. นางลักษณ์ศยา แป้นภู อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
7. นางอําไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
8. นายวราห์ เมฆลาย อดีตรองผู้อํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
9. นางมรกต ศิลปวิทย์ อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
10. นางศิริรัตน์ พรหมสถิตย์ อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
11. นางชิดชนก สุภารัตน์ อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
12. นางเรวดี เวียงอําพล อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
13. นางสุชัญญา ดุษฏีอําไพ อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
14. นางนิรมิต วงค์ภาดี อดีตครูเก่าโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม