ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครูนิธิ ทองเปี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสิทธา เสาร์แดน
ภาคเรียนที่ 1
1. ภาษาอังกฤษหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
LINK: https://www.facebook.com/groups/3162369733827835 
2. ภาษาอังกฤษหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
LINKซ https://www.facebook.com/groups/383259842580063
3.ภาษาอังกฤษหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
LINKซ https://www.facebook.com/groups/2618438585134690


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูประนอม แฟงวัด
ภาคเรียนที่ 1
1.  บทเรียนออนไลน์  :  shorturl.at/aSX45
2.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 6/1  :  cvul5xs    , https://classroom.google.com/u/1/w/MTE0MTIxNzc3OTA4/t/all
3.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 6/2  :  zj4pusg   ,  https://classroom.google.com/u/1/c/MTE0MTA4OTE1MTA3
4.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 6/3  :  ou4dpaq   , https://classroom.google.com/u/1/c/MTE0MTA4OTE1MTM3
5.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 6/4  :  4vmknoa   , https://classroom.google.com/u/1/c/MTE0MTA4OTE1MTQ0
6.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 1/1  :  dnuhb7h  ,  https://classroom.google.com/u/1/w/MTE0MTA4OTE1MTU2/t/all
7.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 1/3  :  xwsmhlw  ,  https://classroom.google.com/u/1/w/MTE0MTExMTI2NzE2/t/all
8.  รหัสชั้นเรียน  google classroom   ม. 1/5  :  tvboqzc    ,  https://classroom.google.com/u/1/w/MTE0MTExMTI2NzI1/t/all
ครูจิรนันท์ คันธีสาร
ภาคเรียนที่ 1
1. ม.2 รหัสวิชา อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ชั้นม.2/1, 2/3, 2/5, 2/6 
บทเรียนออนไลน์  :  https://sites.google.com/view/t-jiranan-kanteesan/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

บทเรียนออนไลน์ : https://sites.google.com/view/krujiranan/home
 


ครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
ภาคเรียนที่ 1
https://sites.google.com/view/my-eng/home
1. รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
2. รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/4 
3. รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูวิมลมาศ สังฆะวัน
ภาคเรียนที่ 1
1.https://classroom.google.com/u/1/h  (Password M.1 : 2dvvwnb)
2.https://classroom.google.com/u/1/h  (Password M.2 : tfwnhty)


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูชญานิศ เตียงตั้ง
ภาคเรียนที่ 1 
ม.3 รหัสวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ5
1. รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.3/5 :kq4ucbq https://classroom.google.com/u/1/w/MTE1MTA3NTE1NTUx/t/all

ม.4  รหัสวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ1 
1. รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.4/1 : gexvlhv  https://classroom.google.com/w/NjM2NDQyMjcxNDla/t/all
2. รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.4/2 : tly74ty  https://classroom.google.com/u/1/w/MTE1MDk3OTU2MTE4/t/all
3.รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.4/3 : hvbf6co  https://classroom.google.com/w/MTA5MzY3MDQ5MDE5/t/all
4.รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.4/4 : plp5nl4  https://classroom.google.com/w/MTA5ODY2MzkxNTM1/t/all
5.รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.4/5 : lev5moo https://classroom.google.com/w/MTA5ODk1MDQzMTY3/t/all
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูชัชวาลย์ เทียมใหม่
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

Ms.Richel C.Hilario
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

Ms.Joe Ann
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

Ms.Jea Ann
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
ภาคเรียนที่ 1
1. ทักษะภาษาจีน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 (ศิลป์-ภาษาจีน)
รหัสเข้าชั้นเรียน : u4n2to4
Link Google Site สำหรับศึกษาเพิ่มเติม : https://bit.ly/2XuB20C
2. ทักษะภาษาจีน 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 (ศิลป์-ภาษาจีน)
รหัสเข้าชั้นเรียน : tn6gdhy
Link Google Site สำหรับศึกษาเพิ่มเติม : https://bit.ly/2XuB20C
3. ทักษะภาษาจีน 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 (ศิลป์-ภาษาจีน)
รหัสเข้าชั้นเรียน : ueu74gi
Link Google Site  สำหรับศึกษาเพิ่มเติม : https://bit.ly/2XuB20C

วิธีการเข้าชั้นเรียน Google Classroom
1. ให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ https://classroom.google.com/
2. กดที่เครื่องหมาย + เพื่อทำการ join class
3. copy รหัสเข้าชั้นเรียนไปวางเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน

ภาคเรียนที่  2
1.
2.

Mr.Wang Ke
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.