กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
คุณครูประนอม แฟงวัด
คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร
คุณครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
คุณครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
คุณครูวิมลมาศ สังฆะวัน
คุณครูชญานิศ เตียงตั้ง
ครูจักรกฤษณ์ ศรีวิเศษ