ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ครูกนกวรรณ เรืองแสง
ภาคเรียนที่ 1
1. การงานอาชีพ (ง33101)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/6   https://sites.google.com/view/krufern082/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุพล จันทรี
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูเรวดี เวียงอำพล
ภาคเรียนที่ 1
1. รายวิชางานถักทอสายอเนกประสงค์ (ง30277) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

https://youtu.be/mV_yHnTJPyk

2.
ครูทองสา ทวีโชติ
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุกัลยา คำนวนวัย
ภาคเรียนที่ 1
1.https://classroom.google.com/c/MTAzMTM4ODc3Nzk1
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ภาคเรียนที่ 1    

1. 
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.
ครูรมิดา บุญทา
ภาคเรียนที่ 1
1. วิชา การงาน(ง22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  https://sites.google.com/view/kruramida1
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูวสันต์ ศรีเมือง
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.