ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ครูกฤษณี สุริยาแสงศรี
ภาคเรียนที่ 1
1. รหัสวิชา  ศ33101  วิชาศิลปะ  ชั้น ม.6/3   
   รหัสชั้นเรียน  google classroom: sys62oq
2.บทเรียนออนไลน์ : 


 
ภาคเรียนที่  2
1. รหัสวิชา                    วิชา      ชั้น ม. 
   รหัสชั้นเรียน  google classroom :  

2.บทเรียนออนไลน์  : 

3.

4.
ครูเมธี แปนเมือง
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

วิชาศิลปะพื้นฐาน5 ศ33101มัธยมศึกษาปีที่6 (ครูกันตภน เรืองลั่น)

โครงการสอนและกิจกรรมตลอดภาคเรียน
 
ลำดับที่ ชั่วโมงที่ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องที่สอน ผลการเรียนรู้ ภาระงาน
1 1 ปฐมนิเทศ
 •  แนะนำครูผู้สอน
 • รายละเอียดวิชา
 • การวัดและประเมินผล
 • การเข้าเรียนและการส่งชิ้นงาน
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
1-2
 
 
 
 
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ ดนตรีกับวัฒนธรรม
 • ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
 
 • เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ข้อ 1,2 - รายงาน
- แบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- สรุปเนื้อหา
My mapping หรือ POP UP
4
 
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 1.  
4
 
 
 
 
5
 
 
 
6-7
 
 
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
 • ดนตรีไทยมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมไทย
 
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรีไทย
 
 • แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย
 
 • สังคีตกวีไทย
ข้อ 3,4,5,6,7 - รายงาน
- แบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- สรุปเนื้อหา
My mapping หรือ POP UP
8 9 สอบกลางภาค  
9
 
10
11
 
12
10-11
 
12
13-14
 
15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การปฏิบัติดนตรีไทย
 • รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทย
 • การร้อง
 • หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
 • ศัพท์สังคีตที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย
 
 
 
ข้อ 8,9,10,11
- รายงาน
- แบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- สรุปเนื้อหา
My mapping หรือ POP UP
- การปฏิบัติ
13
 
14
 
15
 
 
16
16
 
17
 
18
 
 
19
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล
 
 • ค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรีสากล
 • ความเชื่อของสังคมไทยต่อดนตรีสากล
 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรีสากล
 • สังคีตกวีสากล
 
 
 
ข้อ 12,13,14,15,16
- รายงาน
- แบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่ม
- สรุปเนื้อหา
My mapping หรือ POP UP
17 20 สอบปลายภาค  

นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้  (รหัสเข้าชั้นเรียน คือ 7kv7pk5 )
 
https://classroom.google.com/c/Njc3NTQzMDc0OTBa


วิชาศิลปะพื้นฐาน ศ31101 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูอรทัย มาลยานนท์)
https://sites.google.com/view/krupum01  ลิงค์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 
วิชาศิลปะพื้นฐาน ศ22101 (ครูมนตรี คูศรีสุวรรณ)
ภาคเรียนที่ 1.

วิชาศิลปะพื้นฐาน ศ22101 ม.2/1-6

Class 1 : Learn to practice note

นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์วิชานี้ ที่ลิงค์ 


https://www.youtube.com/watch?v=y_O3gN1AqkM&feature=youtu.be


แลจะมีแบบฝึกหัดด้านล่างคลิป นะครับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วิชาศิลปะพื้นฐาน ศ22101 ม.2/1-6

Class 1 : Learn to practice note

https://youtu.be/y_O3gN1AqkM

มีแบบฝึกหัดด้านล่างคลิป