กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
คุณครูกันตภน เรืองลั่น
คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
คุณครูเมธี แปนเมือง
นายมนตรี คูศรีสุวรรณ
คุณครูอรทัย มาลยานนท์