ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
ภาคเรียนที่ 1
1.วิชาพลศึกษา  กีฬาแชร์บอล
Google Sites 
https://sites.google.com/view/khoko002/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97-1-2


2.วิชาพลศึกษา กีฬาวอลเลย์บอล
Google Sites


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
สื่อออนไลน์  Google  Classroom   วิชาสุขศึกษา  พ31101และพ33101
ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ห้อง
1.http://วิชาสุขศึกษา ม.4 รหัสของชั้นเรียน ieqecp5                      พ 31101 หน่วยที่ 1  ร่างกายของฉัน         
 3 ระบบ   จำนวน 4 คาบ

2.http://วิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 2 ม.4 รหัสของชั้นเรียน o37detk                                         หน่วยที่ 2  การวางแผนพัฒนาสุขภาพ จำนวน  2 คาบ

ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 6 ห้อง

1.http://วิชาสุขศึกษา ม.6 รหัสของชั้นเรียน buxslcy                       พ 33101 หน่วยที่ 1  ระบบของร่างกายฉัน   
3 ระบบ   จำนวน  4 คาบ

2.http://วิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 2 ม.6 รหัสของชั้นเรียน dmgupj6            หน่วยที่ 2  แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง  จำนวน 2 คาบ
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
ภาคเรียนที่ 1

วิชาสุขศึกษา 5 พ23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเลขคู่)

ม.3/2  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 
ม.3/4  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 
ม.3/6  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 


วิชาตะกร้อ
Google Sites 
https://sites.google.com/view/011jane/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97-1-2 
 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุจริต พุ่มไม้
ภาคเรียนที่ 1

วิชาสุขศึกษา 5 พ23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเลขคี่)

ม.3/1  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 
ม.3/3  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 
ม.3/5  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน
ม.3/7  Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Google sites

https://sites.google.com/view/sujaritbiologi1/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


วิชามวยไทยเบื้องต้น
Google sites
 
https://sites.google.com/view/boxing-4/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูปิยนุช เหล่าชาติ
สุขศึกษาน่ารู้กับครูปิยนุช
Google Sites =  https://sites.google.com/view/health-education-piyanoot/home?authuser=0


ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาสุขศึกษา 1 พ21101 
Google Sites เนื้อหา ม.1  (5สัปดาห์)

https://sites.google.com/view/health-education-piyanoot/%E0%B8%A1-1?authuser=0


ม.1/1  Google Classroom  
รหัสของชั้นเรียน a2mpxok
ม.1/2  
Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน wmerlem
ม.1/3  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน vhn3sgm
ม.1/4  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน dr4c3hh
ม.1/5  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน 6feezba
ม.1/6  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน n7d3uic

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาสุขศึกษา 3 พ22101
Google Sites เนื้อหา ม.2 

https://sites.google.com/view/health-education-piyanoot/%E0%B8%A1-2?authuser=0 


ม.1/1  Google Classroom  
รหัสของชั้นเรียน uqfufb6
ม.2/2  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน mmqldg3
ม.2/3  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน n4l5jcv
ม.2/4  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน 3eglzx7
ม.2/5  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน xtqwxeq
ม.2/6  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน d6w4t5o

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชาสุขศึกษา 3 พ32101
Google Sites เนื้อหา ม.5 

https://sites.google.com/view/health-education-piyanoot/%E0%B8%A1-5?authuser=0 


ม.5/1  Google Classroom  
รหัสของชั้นเรียน jot44o3
ม.5/2  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน n4yogia
ม.5/3  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน itvrmdo
ม.5/4  Google Classroom  รหัสของชั้นเรียน ertepsa