กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูพัชรินทร์ ไม้เกษ

ครูนิรมิต วงค์ภาดี

ครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครูอนัญญา อัตนัย

ครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครูขวัญสุดา กองช้าง
คุณครูฐิติญา สุวรรณเพชร