กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณครูสมควร พ่อวงษ์
คุณครูวิรัด ช่อดาว
คุณครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
คุณครูสุภาวดี มุ้ยจีน
คุณครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
คุณครูทิพามณี หาผล
คุณครูกมลมาศ ยูรักคุณ