ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูสมควร พ่อวงษ์
ภาคเรียนที่ 1
1.วิชาประวัติศาสตร์ ส 33103
https://classroom.google.com/c/NTY5NjQ2MTg2MjVa
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
ภาคเรียนที่ 1
ประวัติศาสตร์ รหัส ส23102
https://sites.google.com/view/kruteerarat63

ครูวิรัด ช่อดาว
ภาคเรียนที่ 1  วิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส32101
1.https://sites.google.com/d/1TlmyqK7Esq452nFU-IRm_PlhITENDCvZ/p/1nMdNhr_GRKXipjLkThUpfM03gufc118K/edit
2.


 
ภาคเรียนที่  2 วิชาพระพุทธศาสนารหัสวิชาส32103
1.https://sites.google.com/s/1629R6t7bpvrONPhkha8D6umouBMRcN8e/p/1ive46vs9cJ4SSGTFDUIo73zC5XO_sQIQ/edit

2.

ครูสภาวดี มุ้ยจีน
ภาคเรียนที่ 1
1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส21101) ระดับชั้น ม.1

https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0OTIzNjc4ODNa
 รหัสชั้นเรียน  3433elz
 
เลือกธีม
 
อัปโหลดรูปภาพ
 
ภาคเรียนที่  2
1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส21103) ระดับชั้น ม.1

ครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
ภาคเรียนที่ 1
1. วิชาภูมิศาสตร์ ส32104
https://sites.google.com/view/krulek63
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูกมลมาศ ยูรักคุณ
ภาคเรียนที่ 1
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส23101
บทเรียนออนไลน์  :  https://sites.google.com/view/kamonmarsครูทิพามณี หาผล
ภาคเรียนที่ 1
1.วิชาสังคมศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2  รหัสวิชา  ส23101
 https://classroom.google.com/c/Njc5NTUxNDYzMDRa  ม.2/1-6 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.