ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูชิดชนก สุภารัตน์
ภาคเรียนที่ 1

1. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
https://sites.google.com/view/sciencebasic6ครูจินดา คงเจริญจิตตุกุล

ภาคเรียนที่ 1/63

1.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องเรียนออนไลน์ google classroom  https://classroom.google.com/h

   รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.3/1 รหัส ajc5w7x
   รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.3/3 รหัส dsexsj
   รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.3/5 รหัส v2hbpva
   รหัสชั้นเรียน Google Classroom ม.3/7 รหัส nxrxbaf

2. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ห้องเรียนออนไลน์ google site  https://sites.google.com/view/krujindascienec/%E0%B8%9B%E0%B8%81


PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ภาคเรียนที่ 1

1.วิทยาศาสตร์ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://sites.google.com/view/apinun01/%E0%B8%9B%E0%B8%81

2วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รหัสวิชา ว31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://sites.google.com/view/kru1science1
ครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ภาคเรียนที่ 1

1. วิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://sites.google.com/view/krunokscience1
 


ครูดวงพร ไชยรุตม์
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ภาคเรียนที่ 1
1. ม. 3  รหัสวิชา  ว22103  วิทยาการคำนวณ  
    บทเรียนออนไลน์  :   http://shorturl.at/gAENQ  ,  http://shorturl.at/ciD89
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/1  :  szk6siv  ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MTEwMDczNDY2MDIy/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/2  :  zlxejro   ,  https://classroom.google.com/u/0/c/MTE1NDg3NzQ4OTQy
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/3  :  k7lnlmx  ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MTE1NDg3NzQ5ODE2/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/5  :  ben2sxm  ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MTIxMzM0NTcwNTQ4/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/6  :  yutmm6w , https://classroom.google.com/u/0/w/MTE1OTM4ODIyNTYw/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/7  :  4ab47wo ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MTIxMzY0MjgyMzA2/t/all
2. ม. 4  รหัสวิชา  ว31103  วิทยาการคำนวณ
    บทเรียนออนไลน์  :  http://shorturl.at/akmP9  , http://shorturl.at/ntO18
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 4/1  :  jgadv3b  , https://classroom.google.com/u/0/w/MTE1MTAwMDYxMjE3/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 4/2  :  k4p6v4k  , https://classroom.google.com/u/0/w/MTE1ODI5MjQ3NjYy/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 4/3  :  5qnlww4  , https://classroom.google.com/u/0/w/MTE1NzY3NjQyNjY2/t/all
   
 
ภาคเรียนที่  2
1. ม. 3 รหัสวิชา ว23104 เทคโนโลยี (กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยี) 
    บทเรียนออนไลน์  : http://shorturl.at/pqxKQ
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/1  :  nia7t5w ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczMzE0MTcx/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/2  :  3d2vmpx ,  https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczMzE0MjY4/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/3  :  zmiyypn , https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczMzE0Mzg1/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/4  :  eekrlra , https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczMzE0NDIz/t/all              
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/5  :  hbipzil ,  https://classroom.google.com/u/0/c/MjEwNjczNDIzNjAy
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/6  :  f63qloc , https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczNDIzNjQ2/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google  Classroom  ม. 3/7  :  kszqpx2 , https://classroom.google.com/u/0/w/MjEwNjczNDIzNjU2/t/all
2. ม. 4  รหัสวิชา ว31104 เทคโนโลยี (กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยี) 
    บทเรียนออนไลน์  : http://shorturl.at/fiFLY
    รหัสชั้นเรียน  Google Classroom  ม. 4/1  :  https://classroom.google.com/u/1/w/MjEwNjczNDIzNzUy/t/all
    รหัสชั้นเรียน  Google Classroom  ม. 4/2  :  https://classroom.google.com/u/1/w/MjEwNjczNDIzNzk4/t/all
ครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุชญา สุภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูสุรโชค สังฆธรรม
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

1. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://classroom.google.com/c/MTA4OTcxMjU5MTAy

2. วิชาเคมี1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://classroom.google.com/c/Njg2MDI2NTA5NzZa

3. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://classroom.google.com/c/MTA4OTc2MzIwOTA3
ครูวิภาดา เจือจันทร์
ภาคเรียนที่ 1

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รหัสวิชา ว31241 ชีววิทยา 1

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รหัสวิชา ว32243
    วิชาชีววิทยา 3 
https://sites.google.com/view/krunannybiology3

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รหัสวิชา ว33245 ชีววิทยา 5 ครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป

ภาคเรียนที่ 1

1. วิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
https://sites.google.com/view/krufaipy1

2. วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 รหัสวิชา ว30261 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 2bww6i6ครูอภินันท์ พลเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1

1.วิชาวิทยาศาสตร์ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://sites.google.com/view/apinun01/%E0%B8%9B%E0%B8%81

 
ภาคเรียนที่  2


ครูพิพากษา สุทธินา
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.

ครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ภาคเรียนที่ 1
1.
2.


 
ภาคเรียนที่  2
1.
2.