กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
คุณครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
คุณครูวิภาพร ธรรมสา
คุณครูอุษณา ขำดี
คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
คุณครูจิรวัฒน์ ครองยุติ
คุณครูจันทร์สุดา ท่อนเสาร์