ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน
ครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ภาคเรียนที่  1

1.รหัสวิชา ก30901  รายวิชากิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                                           ห้องเรียน (คลิ๊ก) https://classroom.google.com/c/NjYwNTk1ODU3Nzha รหัสเข้าห้องเรียน  smsrqus


2. รหัสวิชา ก30902  รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                            ห้องเรียน  (คลิ๊ก) https://classroom.google.com/w/MTA0MDU4MjcyNjc1/t/all  รหัสเข้าห้องเรียน  jhl7k2c


3. รหัสวิชา ก30903  รายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                               ห้องเรียน (คลิ๊ก) https://classroom.google.com/w/ODU0NzYxNzI5MzJa/t/all   รหัสเข้าห้องเรียน  y62lhki

ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ภาคเรียนที่  1
1. 
2. 

ภาคเรียนที่  2
1. 
2. 
ครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
heart devilภาคเรียนที่  1 heart
1. I 20201  รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   มัธยมศึกษาปีที่ 2 blush
https://www.facebook.com/kruyayahIS1/?modal=admin_todo_tour 

2. ก 20901  รายวิชา แนะแนว  1   มัธยมศึกษาปีที่ 1 wink
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7-%E0%B8%A11-112547493822267/?modal=admin_todo_tour


3.ก 20905  รายวิชา แนะแนว  5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 cheeky
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7-%E0%B8%A13-103526034733510/?modal=admin_todo_tour

4.  รหัสวิชา ก 30901  รายวิชา แนะแนว  1  มัธยมศึกษาปีที่ 4 cool

https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7-%E0%B8%A14-100236611733139/?modal=admin_todo_tour ภาคเรียนที่  2
1. 
2.