ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา ท21101 ภาษาไทย 1 ครูเอื้อมพร เบ็ญนา
วิชา ท21101 ภาษาไทย 1 ครูขวัญสุดา กองช้าง
วิชา ท20201 การอ่าน 1 ครูขวัญสุดา กองช้าง
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูคมสันติ์ ดางาม
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูคมสันติ์ ดางาม
วิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY2NzU4OTQ4MTNa/t/all
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY2NzU4OTQ4MTNa/t/all
วิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 Ms. Jenny rose S.magarzo
วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูวิภาดา เจือจันทร์
วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูพิพากษา สุทธินา
วิชา ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูพิพากษา สุทธินา
วิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 ครูพิพากษา สุทธินา
วิชา ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 ครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
วิชา ส21101 สังคมศึกษา ครูสุภาวดี มุ้ยจีน
วิชา ส21102 ประวัติศาสตร์ ครูสุภาวดี มุ้ยจีน
วิชา ส21102 ประวัติศาสตร์ ครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
วิชา พ21103 พลศึกษา 1 ครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
วิชา พ20201 พลศึกษา ครูสุจริต พุ่มไม้
วิชา พ21101 สุขศึกษา 1 ครูปิยนุช เหล่าชาติ
วิชา ศ21101 ศิลปะ ครูกฤษณี สุริยาแสงศรี