คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
นายสมโภชน์ กลิ่นศรีสุข
ว่าที่ร้อยตรีไพจิต ศรีอำพันธ์
นายธนภัทร มากทรัพย์
นางสาวมาลัยพร คำวอน
นางสาวชนก เอี่ยมสอาด
นายมาโนช เปรมมณี
นายจารุวิทย์ กำลังรัมย์
นางสาวถาวรีย์ ไวย์สุรจิรา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณ หอมหวาน
นายธนวัฒน์ พนัสไพศาล
นายไชยา ทรัพย์สันทัด
นายสหพล กิติพันธ์
นางธารทอง แก้วฉาย
นางจุฑามาศ ฮะเฮ็ง
นายรัฐพล ต้นสวรรค์
นางพัชรนันท์ ชัยโชติธนาพงศ์
นายอำนาจ เจียกใจ
นายปัญญา น้อยสุทธิ
นายคณิตกานต์ อาสนา
นางศุภาวีร์ ผ่องการ
นายวสันต์ ฟาหลี
นางสาวนิตยา คงคาหลวง
นายไพศาล ขำวอน
เรืออากาศเอก จีรัง ม่วงมณี
นายกมลติ จันทร์ศรี
นายทองใบ เสริฐสอน