คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายบุญนำ เนียมลิ้ม ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
นายไพรัตน์ ช่วยค้า รองประธานคนที่ 1
นายชนินทร์ สาอาจ รองประธานคนที่ 2

 
นางวัลลภา วรางกูล เลขานุการ
                                                                                   
นางสาววันเพ็ญ สายมณีย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
                                                                                        
นางกรวรรณ ปทุมรังษี นายทะเบียน
นางสาวจิตตา ทรัพย์เมฆ ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางสาวศิริพร ฉิมพลี ประชาสัมพันธ์
นางสาวรุ่งนภา พึ่งทัศน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางเจียรไน พาใจ กรรมการกลาง
นางสาวนุสรา สาริพันธ์ กรรมการกลาง
นายอนันต์ นัทธีทอง กรรมการกลาง