ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ลูกโพธินิมิตฯ ยิ้มไหว้  ทักทาย


เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ลูกโพธินิมิตฯ กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม