คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1.เป็นคนดี 5 ประการ คือ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคม
2.มีวิธีหาความรู้ 5 ประการ คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน รักการค้นคว้า รักการเขียน สนใจและแสวงหาความรู้ใหม่และมีความกระตือรือร้น
3.เชิดชูความเป็นไทย 3 ประการ คือ ยิ้มไหว้ทักทายกัน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย และมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ
4.ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 4 ประการ คือ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เข้าร่วยมกิจกรรมของท้องถิ่น
5.มีค่านิยม 12 ประการ ได้แก่
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตน
6.ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 5 ประการ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ รักศิลปะและดนตรี รักการออกกำลังกาย รักความสะอาดใส่ใจสุขภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
7.มีทักษาแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเรียนรู้ 3R 4C คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting(เขียนได้), (A)Rithemetics(คิดเลขเป็น), 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication - การสื่อสาร, Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity - ความคิดสร้างสรรค์