ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

          1.  พัฒนาคุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา
          4.  พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
          5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเป็นสากล
          6.  ส่งเสริมและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          7.  ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการ
 
                      
เป้าหมาย

เป้าหมาย

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ครูพัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อง แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
          4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเป็นสากล
          6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          7. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ