ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 726844
Page Views 1175420
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

          1.  พัฒนาคุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา
          4.  พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
          5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเป็นสากล
          6.  ส่งเสริมและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          7.  ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการ
 
                      
เป้าหมาย

เป้าหมาย

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. ครูพัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อง แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
          4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความเป็นสากล
          6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
          7. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ