ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา


 ปรัชญาของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


ปัญฺญา  ว ธเนน  เสยฺโย


( ปัน-ยา-วะ-ทะ-เน-นะ-เสย-โย)


ปัญญามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งปวง


วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


"มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ควบคู่คุณธรรม เน้นกิจกรรม
 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สากล"