ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นาย...........
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธินิิมิตวิทยาคม
นาย.....
ประธานเครือข่าย  ม. 1
นาย3
ประธานเครือข่ายระดับ ม. 2