ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
นายสุวิน   แดงน้อย
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธินิิมิตวิทยาคม
รองประธานคนที่ 1
นางสาวเกษรา   ชัยพราหมณ์
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2

นายธนวัฒน์   หัสดี
 รองประธานคนที่ 2
เลขานุการ
                                                                                    นางปัณจภรณ์   พลาธยะ
                                                                                                เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
                                                                                          นางสาวจุฑามาศ   ฮะเฮ็ง
                                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทะเบียน
นางวันดี   เจริญรัตน์
นายทะเบียน