ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560. ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม. ภาคเช้า. ม. ต้น ภาคบ่าย ม. ปลาย
05 พ.ย. 60 วันที่ 5 พ.ย. 60 นิสิตจุฬาชนบท รุ่นที่ 4 มองเงินสนับสนุนการจัดทำห้องน้ำและทางลาดสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จำนวน 147,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัด
08 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 งานลุูกเสือโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำคณะลูกเสือโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ระดับชั้น ม. 1-3 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
11 พ.ย. 60 ถึง 12 พ.ย. 60 ประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์ องค์ที่ 4-5 ณ โรงเรียนพิชญศึกษา