ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน 1/2561 .../ ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
11 พ.ค. 61 งานสารสนเทศโรงเรียน เชิญคุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมทองดี