ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2013
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 697429
Page Views 1123980
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 เม.ย. 59 ถึง 06 มี.ค. 60 ตรวจทาน ปพ.5ภายในกลุ่มสาระฯ
วิชาการ
15 ต.ค. 59 ถึง 17 ต.ค. 59 จัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำพาสู่สถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมสภานักเรียน
25 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 ประชุมครูเพื่อเตรีัยมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
01 พ.ย. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 1 – 4 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
04 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2
วิชาการ
07 พ.ย. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วิชาการ
23 พ.ย. 59 กีฬาภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานัย
29 พ.ย. 59 พิธีเปิด –ปิด กีฬาภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานัย
30 พ.ย. 59 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ส่งบันทึกหลังการสอน
วิชาการ
30 พ.ย. 59 ส่งบันทึกหลังการสอน
วิชาการ
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมใส่บาตรวันพ่อ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
02 ธ.ค. 59 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
วิชาการ
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค เรียนที่ 2/2559
วิชาการ
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 ธ.ค. 59 ส่งสำเนาข้อสอบกลางภาค 2/59
วิชาการ
26 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
26 ธ.ค. 59 สำรวจรายชื่อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560
วิชาการ
28 ธ.ค. 59 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนปีการศึกษา 2560
วิชาการ
12 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (คะแนนเก็บ 50 คะแนน)
วิชาการ
13 ม.ค. 60 งานสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
13 ม.ค. 60 กำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 จัดสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผลปลายภาค 2/59
วิชาการ
17 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ
วิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 จัดสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 กำหนดให้นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
วิชาการ
24 ก.พ. 60 ส่งบันทึกคะแนนเก็บ ไม่ถึง 50 คะแนน
วิชาการ
24 ก.พ. 60 ส่งสำเนาข้อสอบปลายภาค 2/2559
วิชาการ
24 ก.พ. 60 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อ นร.ไม่มีสิทธิ์สอบ(มส.)
วิชาการ
24 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอน ( มส.)
วิชาการ
27 ก.พ. 60 ถึง 02 มี.ค. 60 กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 กรอกคะแนนใน BookMarkและ SGS
วิชาการ
08 มี.ค. 60 ส่งฐานข้อมูล BookMarkที่งานวัดผล
วัดผล
09 มี.ค. 60 ครูที่ปรึกษา ตรวจทานผลการเรียน BookMark
วิชาการ
10 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน
วิชาการ
10 มี.ค. 60 นักเรียน ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วิชาการ
10 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วิชาการ
17 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
วิชาการ
17 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วิชาการ
24 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วิชาการ
24 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำรายวิชา ที่วิชาการ
วิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่4
วิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 เรียนซ้ำรายวิชา
วิชาการ
31 มี.ค. 60 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 รับใบประกาศนียบัตร และวุฒิการศึกษา
วิชาการ
02 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาการ
03 เม.ย. 60 ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา
วิชาการ
04 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นเรียนในปีการศึกษา 2560
วิชาการ
06 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบเข้า และรายงานตัว ม.4
วิชาการ
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อมัธยมฒศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบเข้า และรายงานตัว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
19 เม.ย. 60 กำหนดการับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
20 เม.ย. 60 กำหนดการับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
24 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 กำหนด การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน
วิชาการ
24 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 จัดหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
วิชาการ
11 พ.ค. 60 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม