ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 มกราคม พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :