ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 มกราคม พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม พงษ์ศักดิ์ ปกป้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงานพิเศษ 8 ห้อง 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..